STT Tên tài liệu
1 Common verbs followed by infinitives (Các động từ thông dụng theo sau là infinitive)
2 Go + gerund
3 Common verbs followed by gerunds (Các động thông dụng đi với gerund)
4 Gerunds: introduction