STT Tên tài liệu
1 Writing an informal letter – Giving advice (cho lời khuyên)
2 Making contact and giving news – Thư liên lạc và báo tin