STT Tên tài liệu
1 Tài liệu luyện thi CAE – Cambridge Advanced Trainer – 6 Practice tests for 2015
2 Tài liệu luyện thi CAE – Cambridge Objective Advanced 4th Edition
3 Tài liệu luyện thi CAE – Advanced Testbuilder – 3rd Edition for 2015 with keys
4 Tài liệu luyện thi CAE – Skillful Reading & Writing 4 luyện kỹ năng đọc viết
5 Tài liệu luyện thi CAE – Advanced Everyday English – Steven Collins luyện từ vựng nâng cao
6 Tài liệu luyện thi CAE – Destination C1 & C2 grammar and vocabulary thi C1-C2
7 Tài liệu luyện thi CAE – Ready for Advanced 3rd Edition with key học thi C1
8 Tài liệu luyện thi CAE – Cambridge English Advanced 3-2018 for revised exam from 2015
9 Tài liệu luyện thi CAE – Cambridge English Advanced 2-2016 for revised exam from 2015
10 Tài liệu luyện thi CAE – Cambridge English Advanced 1 for revised exam from 2015