STT Tên tài liệu
1 Tài liệu luyện thi CAE – Cambridge Compact Advanced for 2015
2 Tài liệu luyện thi CAE – Cambridge Objective Advanced 4th Edition
3 Tài liệu luyện thi CAE – Ready for Advanced 3rd Edition with key học thi C1