STT Tên tài liệu
1 Giáo trình Slangman and informal English giao tiếp hàng ngày
2 Giáo trình Slangman Guide to Biz Speak 2 giao tiếp hàng ngày
3 Giáo trình Slangman Guide to Biz Speak 1 giao tiếp hàng ngày
4 Trọn bộ giáo trình tiếng Anh giao tiếp hàng ngày Talk Time 3
5 Trọn bộ giáo trình tiếng Anh giao tiếp hàng ngày Talk Time 2
6 Trọn bộ giáo trình tiếng Anh giao tiếp hàng ngày Talk Time 1