STT Tên tài liệu
1 Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First: Use of English Collection 2015
2 Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First Trainer 2 Six Practice Tests with Answers 2018
3 Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First 3 for revised exam from 2018
4 Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First 2 for revised exam from 2015
5 Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First 1 for revised exam from 2015
6 Tài liệu luyện thi FCE – FCE Testbuilder with Answer Key thi B2
7 Tài liệu Common mistakes at Ket, Pet and FCE giáo trình tổng hợp lỗi sai
8 Tài liệu luyện thi FCE – Exam Booster For First and First for Schools 2017
9 Tài liệu luyện thi FCE – Practice Tests Plus 2 bản New 2015 Edition
10 Tài liệu luyện thi FCE – Successful 10 FCE Practice Tests Bộ đề luyện thi FCE mới nhất
11 Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate Trainer
12 Tài liệu luyện thi FCE – First for Schools Trainer
13 Tài liệu luyện thi FCE – Practice Tests Plus
14 Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7