STT Tên tài liệu
1 Đáp án bài tập sự khuyên bảo – advisability (should, ought to, had better)
2 Đáp án bài tập đưa ra đề nghị (making suggestions)
3 Đáp án bài tập yêu cầu lịch sự bằng cách sử dụng câu mệnh lệnh
4 Đáp án câu yêu cầu lịch sự với ‘would you mind’
5 Đáp án bài tập câu để xin phép và yêu cầu (permission and requests)
6 Đáp án bài tập sự bắt buộc và cần thiết – Obligation and Necessity: must or have to
7 Đáp án bài tập tổng quan về động từ khiếm khuyết (modal verbs)
8 Đáp án bài tập trạng từ (Adverbs)
9 Đáp án bài tập tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous)
10 Đáp án bài tập tương lai hoàn thành (Future Perfect)
11 Đáp án bài tập quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect continuous)
12 Đáp án bài tập tương lai tiếp diễn (future continuous)
13 Đáp án bài tập quá khứ hoàn thành (past perfect)
14 Đáp án bài tập hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect continuous)
15 Đáp án bài tập so sánh danh từ (comparison with nouns)
16 Đáp án bài tập các danh từ không đếm được thường gặp trong tiếng anh
17 Đáp án bài tập danh từ đếm được và không đếm được
18 Đáp án bài tập hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành trong mệnh đề chỉ tương lai
19 Đáp án bài tập hiện tại hoàn thành (present perfect)
20 Đáp án bài tập sở hữu danh từ ‘s và of