STT Tên tài liệu
1 Đáp án bài tập gerunds: introduction
2 Đáp án bài tập Expressions with prepositions
3 Đáp án bài tập Using By, With and For to express who, how and why
4 Đáp án bài tập Verb with preposition
5 Đáp án bài tập Prepositions of time – by, until, during, for, between, from… (to)
6 Đáp án bài tập prepositions of time – at, on, in
7 Đáp án bài tập prepositions of place – along, through, beside/by, near, opposite, between, among, beyond, behind
8 Đáp án bài tập prepositions of place – across, above, over, under, below
9 Đáp án bài tập prepositions of place – in, on, at (giới từ chỉ nơi chốn)
10 Đáp án bài tập The Passive Form of Modals (dạng bị động của động từ khiếm khuyết)
11 Đáp án bài tập the passive – verbs with 2 objects (động từ có 2 object – danh từ – theo sau)
12 Đáp án bài tập using the passive (cách sử dụng passive)
13 Đáp án bài tập forming the passive (cách hình thành câu bị động)
14 Đáp án bài tập degrees of certainty – future time (mức độ chắn chắn – tương lai)
15 Đáp án bài tập degrees of certainty – past time (mức độ chắc chắn – quá khứ)
16 Đáp án bài tập degrees of certainty – present time negative (mức độ chắc chắn không đúng – ở hiện tại)
17 Đáp án bài tập degrees of certainty – present time (mức độ chắc chắn – ở hiện tại)
18 Đáp án bài tập Ability (can, could, be able to – khả năng để làm điều gì)
19 Đáp án bài tập sự khuyên bảo – advisability (should, ought to, had better)
20 Đáp án bài tập đưa ra đề nghị (making suggestions)