STT Tên tài liệu
1 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 – Chương Trình Mới – 45 phút lần 1 – 2018-2019
2 Tài liệu tiếng Anh Lớp 7 Thí Điểm – Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 7 theo chương trình thí điểm