STT Tên tài liệu
1 Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh Lớp 6-7-8-9 theo chuyên đề
2 Tài liệu Tiếng Anh Lớp 8 – Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 8
3 Bài tập tiếng Anh Lớp 6-7-8-9 của Mai Lan Hương
4 Tuyển tập từ vựng trọng tâm tiếng Anh Lớp 6-7-8-9
5 Tài liệu Tiếng Anh Lớp 8 – Bài tập ôn hè tiếng Anh Lớp 8
6 Tài liệu Tiếng Anh Lớp 8 – Bài tập bồi dưỡng và nâng cao tiếng Anh Lớp 8
7 Tài liệu Tiếng Anh Lớp 8 – Bài tập tiếng Anh Lớp 8
8 Tài liệu Tiếng Anh Lớp 8 – Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh Lớp 8
9 Tài liệu Tiếng Anh Lớp 8 – Bài tập tiếng Anh Lớp 8 theo từng unit
10 Tài liệu Tiếng Anh Lớp 8 – Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 8 Cũ