STT Tên tài liệu
1 Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành dầu khí – oil and gas