STT Tên tài liệu
1 So sánh danh từ (comparison with nouns)
2 Các danh từ không đếm được thường gặp trong tiếng anh
3 Danh từ đếm được và không đếm được
4 Sở hữu danh từ ‘s và of
5 Danh từ số nhiều bất quy tắc (irregular plural nouns)
6 Mạo từ – article: a, an, và the
7 Đại từ và tính từ sở hữu – possessive pronouns and adjectives
8 Đại Từ Nhân Xưng (Personal Pronouns)