STT Tên tài liệu
1 Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First Masterclass for 2015
2 Tài liệu luyện thi FCE – First Expert 3rd Edition for 2015
3 Tài liệu luyện thi FCE – FCE Result luyện thi B2
4 Tài liệu luyện thi FCE – Gold First New Edition luyện thi B2
5 Tài liệu luyện thi FCE – Ready for First 3nd Edition 2015
6 Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate Masterclass
7 Tài liệu luyện thi FCE – Complete First for Schools
8 Tài liệu luyện thi FCE – Complete First
9 Tài liệu luyện thi FCE – Compact First and Compact First for School-2nd Edition
10 Tài liệu luyện thi FCE – Objective First-4th Edition
11 Tài liệu luyện thi FCE – Longman Exam Accelerator for B2