STT Tên tài liệu
1 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12-Chương Trình Mới-45 phút lần 4- 2018-2019
2 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12-Chương Trình Mới-45 phút lần 3- 2018-2019
3 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12-Chương Trình Mới-45 phút lần 2- 2018-2019
4 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 mới, thí điểm
5 Sách giáo khoa Bài tập tiếng Anh 12 mới, thí điểm
6 Tổng hợp sách bài tập tiếng Anh lớp 12 mới, thí điểm
7 Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh Lớp 12-chương trình mới-năm 2018-2019
8 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 – Chương Trình Mới – 45 phút lần 1 – 2018-2019