STT Tên tài liệu
1 Tài liệu luyện thi PET – B1 Preliminary for Schools Trainer for 2020
2 Tài liệu luyện thi PET – Những thay đổi trong bài thi PET và đề thi mẫu mới PET bản 2020
3 Tài liệu luyện thi PET – PET Testbuilder with Answer Key thi B1
4 Tài liệu Common mistakes at Ket, Pet and FCE giáo trình tổng hợp lỗi sai
5 Tài liệu luyện thi PET – Exam Booster For Preliminary and Preliminary for Schools 2017
6 Tài liệu luyện thi PET – Succeed in Cambridge English Preliminary PET – 10 Practice Tests
7 Trọn bộ tài liệu tiếng Anh Cambridge English Preliminary luyện thi chứng chỉ PET 1-8