STT Tên tài liệu
1 Writing FCE – Making a request: returning lost property – trả lại đồ bị mất
2 Writing FCE – A Letter Of Application (thư xin việc)
3 Writing FCE – Informal letters: Describing an object (Thư mô tả một vật)
4 Writing FCE – Writing an informal letter – Giving advice (cho lời khuyên)
5 Writing FCE – Making contact and giving news – Thư liên lạc và báo tin