STT Tên tài liệu
1 Đáp án bài tập The Passive Form of Modals (dạng bị động của động từ khiếm khuyết)
2 Đáp án bài tập the passive – verbs with 2 objects (động từ có 2 object – danh từ – theo sau)
3 Đáp án bài tập using the passive (cách sử dụng passive)
4 Đáp án bài tập forming the passive (cách hình thành câu bị động)