STT Tên tài liệu
1 Đáp án bài tập tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous)
2 Đáp án bài tập tương lai hoàn thành (Future Perfect)
3 Đáp án bài tập tương lai tiếp diễn (future continuous)
4 Đáp án bài tập hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành trong mệnh đề chỉ tương lai
5 Đáp án bài tập tương lai trong quá khứ với ‘be going to’
6 Đáp án bài tập thì tương lai với hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
7 Đáp án bài tập thì tương lai với ‘will’ và ‘be going to’