STT Tên tài liệu
1 Tài liệu luyện thi CAE – The Vocabulary Files Level C1
2 Tài liệu luyện thi CAE – Vocabulary Books for Advanced – C1
3 Tài liệu luyện thi CAE – Advanced Vocabulary and Idioms-BJ Thomas
4 Tài liệu luyện thi CAE – Oxford Phrasal Verbs And Idioms Advanced luyện từ vựng trình độ C1, C2
5 Tài liệu luyện thi CAE – Cambridge Vocabulary for Advanced luyện từ vựng tiếng anh thi C1
6 Tài liệu luyện thi CAE – Advanced Everyday English – Steven Collins luyện từ vựng nâng cao