STT Tên tài liệu
1 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 – 45 phút lần 4 – 2018-2019
2 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 – 45 phút lần 3 – 2018-2019
3 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 – 45 phút lần 2 – 2018-2019
4 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 – 45 phút lần 1 – 2018-2019