STT Tên tài liệu
1 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12-Chương Trình Mới-45 phút lần 4- 2018-2019
2 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12-Chương Trình Mới-45 phút lần 3- 2018-2019
3 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12-Chương Trình Mới-45 phút lần 2- 2018-2019
4 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 mới, thí điểm
5 Sách giáo khoa Bài tập tiếng Anh 12 mới, thí điểm
6 Tổng hợp sách bài tập tiếng Anh lớp 12 mới, thí điểm
7 Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh Lớp 12-chương trình mới-năm 2018-2019
8 Đề kiểm tra toán lớp 12 – 45 phút chương 4 giải tích – năm 2018-2019
9 Đề kiểm tra toán lớp 12 – 45 phút chương 3 hình học – năm 2018-2019
10 Đề kiểm tra toán lớp 12 – 45 phút chương 3 giải tích – năm 2018-2019
11 Đề kiểm tra toán lớp 12 – 45 phút chương 2 hình học – năm 2018-2019
12 Đề kiểm tra toán lớp 12 – 45 phút chương 2 giải tích – năm 2018-2019
13 Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 12 – năm 2018-2019 – bài viết số 2
14 Đề kiểm tra toán lớp 12 – 45 phút chương 1 hình học – năm 2018-2019
15 Đề kiểm tra 1 tiết Ngữ Văn lớp 12 – năm 2018-2019 – bài viết số 1
16 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 – Chương Trình Mới – 45 phút lần 1 – 2018-2019
17 Đề kiểm tra toán lớp 12 – năm 2018-2019 – 45 phút chương 1 giải tích
18 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 – 45 phút lần 4 – 2018-2019
19 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 – 45 phút lần 3 – 2018-2019
20 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 – 45 phút lần 2 – 2018-2019