STT Tên tài liệu
1 Tài liệu luyện thi CAE – Pearson Gold Advanced for 2015
2 Tài liệu luyện thi CAE – National Geographic Spotlight on Advanced (CAE) – 2015
3 Tài liệu luyện thi CAE – Cambridge English Advanced Result for 2015
4 Tài liệu luyện thi CAE – Cambridge Complete Advanced 2 Edition for 2015
5 Tài liệu luyện thi CAE – Cambridge Compact Advanced for 2015
6 Tài liệu luyện thi CAE – Cambridge Objective Advanced 4th Edition
7 Tài liệu luyện thi CAE – Ready for Advanced 3rd Edition with key học thi C1