STT Tên tài liệu
1 Đáp án bài tập Using the simple form following let and help (sử dụng nguyên mẫu sau let và help); Causative verbs: make, have, and get
2 Đáp án bài tập using verbs of perception (cách dùng những động từ liên quan đến sự nhận thức)
3 Đáp án bài tập Gerunds or passive infinitives with need, require, want (V-ing hay bị động của to verb dùng với need require, want); A possessive with a gerund (sở hữu dùng với V-ing)
4 Đáp án bài tập passive and past forms of infinitives and gerunds (dạng bị động và quá khứ của động từ thêm to và ing)
5 Đáp án bài tập using infinitives with too and enough (Sử dụng ‘to verb’ với too và enough)
6 Đáp án bài tập Using gerunds as subjects, it with infinitve, and in order to
7 Đáp án bài tập Common verbs followed by either infinitives or gerunds (Các động thường thông dụng theo sau là to verb hoặc v-ing)
8 Đáp án bài tập gerunds: introduction
9 Đáp án bài tập Expressions with prepositions
10 Đáp án bài tập Using By, With and For to express who, how and why
11 Đáp án bài tập Verb with preposition
12 Đáp án bài tập Prepositions of time – by, until, during, for, between, from… (to)
13 Đáp án bài tập prepositions of time – at, on, in
14 Đáp án bài tập prepositions of place – along, through, beside/by, near, opposite, between, among, beyond, behind
15 Đáp án bài tập prepositions of place – across, above, over, under, below
16 Đáp án bài tập prepositions of place – in, on, at (giới từ chỉ nơi chốn)
17 Đáp án bài tập The Passive Form of Modals (dạng bị động của động từ khiếm khuyết)
18 Đáp án bài tập the passive – verbs with 2 objects (động từ có 2 object – danh từ – theo sau)
19 Đáp án bài tập using the passive (cách sử dụng passive)
20 Đáp án bài tập forming the passive (cách hình thành câu bị động)