STT Tên tài liệu
1 Using the simple form following let and help (sử dụng nguyên mẫu sau let và help); Causative verbs: make, have, and get
2 Using verbs of perception (cách dùng những động từ liên quan đến sự nhận thức)
3 Gerunds or passive infinitives with need, require, want (V-ing hay bị động của to verb dùng với need require, want); A possessive with a gerund (sở hữu dùng với V-ing)
4 Passive and past forms of infinitives and gerunds (dạng bị động và quá khứ của động từ thêm to và ing)
5 Using infinitives with too and enough (Sử dụng ‘to verb’ với too và enough)
6 Common adjective followed by infinitives (Những tính từ thông dụng theo sau là to verb)
7 Using gerunds as subjects, it with infinitve, and in order to
8 Common verbs followed by either infinitives or gerunds (Các động thường thông dụng theo sau là to verb hoặc v-ing)
9 Common verbs followed by a pronoun/noun + an infinitive (Các động từ thông dụng theo sau là danh từ + to verb)
10 Common verbs followed by infinitives (Các động từ thông dụng theo sau là infinitive)
11 Go + gerund
12 Common verbs followed by gerunds (Các động thông dụng đi với gerund)
13 Gerunds: introduction