STT Tên tài liệu
1 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 mới, thí điểm
2 Sách giáo khoa Bài tập tiếng Anh 12 mới, thí điểm