STT Tên tài liệu
1 Tài liệu luyện thi PET – English Grammar in Context luyện ngữ pháp B1
2 Tài liệu luyện thi PET – Grammar and Vocabulary Practice Intermedia B1- luyện ngữ pháp từ vựng B1
3 Tài liệu luyện thi PET – Destination B1 luyện grammar và vocabulary thi B1