STT Tên tài liệu
1 FCE – B2: Các cách nói giả định ở hiện tại
2 Grammar B2-FCE: Conditionals without “if” – Simple English
3 Grammar B2-FCE: Các loại adverbs và vị trí trong câu – Simple English
4 Vocabulary B2-FCE: danh từ số nhiều bất quy tắc – Simple English
5 Vocabulary B2 FCE: Chuyển danh từ số ít thành số nhiều – Simple English
6 Vocabulary B2-FCE: Quantity of uncountable nouns – Simple English
7 Vocabulary B2-FCE: prepositional phrases with “in” – Simple English
8 Vocabulary B2-FCE: Cách dùng Phrasal verbs with “go” – Simple English
9 Vocabulary B2-FCE: game or match, beat or win, earn or gain, match or suit – Simple English
10 Vocabulary B2-FCE: trip or journey, voyage or cruise, travel or route – Simple English
11 Vocabulary B2-FCE: Cách dùng prepositional phrases with “by” – Simple English
12 Grammar B2-FCE: cách dùng can, could & be able to – Simple English
13 Vocabulary B2-FCE: crew or team, staff or colleague, client or customer, guest or visitor
14 Vocabulary B2-FCE: Từ vựng liên quan đến money – Simple English
15 Grammar B2-FCE: Tất tần tật về V-ing – Simple English
16 Grammar B2-FCE: Tất tần tật về Infinitive – Simple English #187
17 Grammar B2-FCE: All Future tenses – Simple English
18 Grammar B2-FCE: Present perfect & present perfect continuous – Simple English
19 Grammar B2-FCE: Past perfect & past perfect continuous – Simple English
20 Grammar B2 – FCE: past simple & past continuous – Simple English