STT Tên tài liệu
1 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Young Adult
2 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Thriller and Mystery
3 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Romance and Psychology
4 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Realitstic and Non-fiction
5 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Horror
6 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Historical
7 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Fantansy and Science