STT Tên tài liệu
1 Đáp án bài tập Using the simple form following let and help (sử dụng nguyên mẫu sau let và help); Causative verbs: make, have, and get
2 Đáp án bài tập using verbs of perception (cách dùng những động từ liên quan đến sự nhận thức)
3 Đáp án bài tập Gerunds or passive infinitives with need, require, want (V-ing hay bị động của to verb dùng với need require, want); A possessive with a gerund (sở hữu dùng với V-ing)
4 Đáp án bài tập passive and past forms of infinitives and gerunds (dạng bị động và quá khứ của động từ thêm to và ing)
5 Đáp án bài tập using infinitives with too and enough (Sử dụng ‘to verb’ với too và enough)
6 Đáp án bài tập Using gerunds as subjects, it with infinitve, and in order to
7 Đáp án bài tập Common verbs followed by either infinitives or gerunds (Các động thường thông dụng theo sau là to verb hoặc v-ing)
8 Đáp án bài tập gerunds: introduction