STT Tên tài liệu
1 Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect continuous)
2 Quá khứ hoàn thành (past perfect)
3 Quá khứ tiếp diễn – past continuous
4 Quá khứ đơn với ‘Used To’ và ‘Would’
5 Bảng động từ bất quy tắc-irregular verbs
6 Cách phát âm ‘ed’ sau một động từ
7 Quá khứ đơn – Past Simple