BÀI HỌC TIẾNG ANH

Bảng động từ bất quy tắc-irregular verbs

Bảng động từ bất quy tắc-irregular verbs

Base form Past simple (V2) Past participle (V3)
arise arose arisen
awake awoke awoken
be was/were been
bear bore born
beat beat beaten
become became become
begin began begun
bend bent bent
bet bet bet
bind bound bound
bite bit bitten
bleed bled bled
blow blew blown
break broke broken
breed bred bred
bring brought brought
broadcast broadcast broadcast
build built built
burn burnt/burned burnt/burned
burst burst burst
buy bought bought
can could … (been able)
catch caught caught
choose chose chosen
cling clung clung
come came come
cost cost cost
creep crept crept
cut cut cut
deal dealt dealt
dig dug dug
do did done
draw drew drawn
dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed
drink drank drunk
drive drove driven
eat ate eaten
fall fell fallen
feed fed fed
feel felt felt
fight fought fought
find found found
fly flew flown
forbid forbade forbidden
forget forgot forgotten
forgive forgave forgiven
freeze froze frozen
get got got
give gave given
go went gone
grind ground ground
grow grew grown
hang hung hung
have had had
hear heard heard
hide hid hidden
hit hit hit
hold held held
hurt hurt hurt
keep kept kept
kneel knelt knelt
know knew known
lay laid laid
lead led led
lean leant/leaned leant/leaned
learn learnt/learned learnt/learned
leave left left
lent lent lent
lie (nằm) lay lain
lie (nói dối) lied lied
light lit/lighted lit/lighted
lose lost lost
make made made
may might
mean meant meant
meet met met
mow mowed mown/mowed
must had to
overtake overtook overtaken
pay paid paid
put put put
read read read
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
saw (cưa gỗ) sawed sawn/sawed
say said said
see saw seen
sell sold sold
send sent sent
set set set
sew sewed sewn/sewed
shake shook shaken
shall should
shed shed shed
shine shone shone
shoot shot shot
show showed shown
shrink shrank shrunk
shut shut shut
sing sang sung
sink sank sunk
sit sat sat
sleep slept slept
slide slid slid
smell smelt smelt
sow sowed sown/sowed
speak spoke spoken
spell spelt/spelled spelt/spelled
spend spent spent
spill spilt/spilled spilt/spilled
spit spat spat
spread spread spread
stand stood stood
steal stole stolen
stick stuck stuck
sting stung stung
stink stank stunk
strike struck struck
swear swore sworn
sweep swept swept
swell swelled swollen/swelled
swim swam swum
swing swung swung
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
throw threw thrown
understand understood understood
wake woke woken
wear wore worn
weep wept wept
will would
win won won
wind wound wound
write wrote written

 

Link xem bài học thì quá khứ đơn past simple

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu