STT Tên tài liệu
1 Tài liệu Cambridge Primary Science 9 – Sách khoa học dành cho các bạn trung học
2 Tài liệu Cambridge Checkpoint Science Grade 9 sách Khoa học chuyên dùng du học và các trường quốc tế