STT Tên tài liệu
1 Cambridge Complete Preliminary – PET for 2020
2 Tài liệu luyện thi PET – PET Result with Answer Key thi B1
3 Tài liệu luyện thi PET – Insight into Pet luyện thi B1
4 Trọn bộ tài liệu tiếng Anh Cambridge English Preliminary học thi PET