STT Tên tài liệu
1 Grammar A1-A2: Pronunciation “ed”: |id|, |t|, |d| – Simple English
2 How to read a word ? Cách đọc một từ như thế nào – Simple English
3 Phụ âm – hướng dẫn đọc và sử dụng – Simple English
4 Nguyên âm – hướng dẫn đọc và sử dụng – Simple English