STT Tên tài liệu
1 Giáo trình English Pronunciation in Use Advanced dạy phát âm rất hay của đại học Cambridge
2 Giáo trình English Pronunciation in Use Intermediate dạy phát âm rất hay của đại học Cambridge
3 Giáo trình English Pronunciation in Use Elementary dạy phát âm rất hay của đại học Cambridge