STT Tên tài liệu
1 Tài liệu Cambridge Primary Maths Grade 9 sách toán dành cho bậc trung học
2 Tài liệu Cambridge Checkpoint Mathematics Grade 9 sách Toán chuyên dùng du học và các trường quốc tế