STT Tên tài liệu
1 American Accent Training 4 bộ Video luyện phát âm giọng Mỹ
2 American Accent Training 3 bộ Video luyện phát âm giọng Mỹ
3 American Accent Training 2 bộ Video luyện phát âm giọng Mỹ
4 American Accent Training 1 bộ Video luyện phát âm giọng Mỹ