STT Tên tài liệu
1 Barron’s IELTS Books
2 Tài liệu – IELTS Target 5.0, 6.5, 7.0 – Garnet Education
3 Tài liệu luyện thi IELTS – IELTS Intensive thi Ielts 6.0 – 6.5 trong thời gian ngắn
4 Tài liệu luyện thi IELTS – Bridge to ielts pre-intermediate – intermediate band 3.5 to 4.5
5 Tài liệu luyện thi IELTS – IELTS Collins for Exams Học thi chứng chỉ Ielts 5.0-6.5
6 Tài liệu luyện thi IELTS – IELTS Achieve 2 5.5-7.5
7 Tài liệu luyện thi IELTS – IELTS Expert Ielts 5 Coursebook 4.0
8 Tài liệu luyện thi IELTS – Objective Advanced
9 Tài liệu luyện thi IELTS – Objective Intermediate
10 Tài liệu luyện thi IELTS – focus on IELTS New Edition
11 Tài liệu luyện thi IELTS – IELTS for Academic Purposes 5.5-6.5
12 Tài liệu luyện thi IELTS – Complete IELTS 6.5-7.5 trình độ C1
13 Tài liệu luyện thi IELTS – Complete IELTS 5.0-6.5
14 Tài liệu luyện thi IELTS – Complete IELTS 4.0-5.0
15 Tài liệu luyện thi IELTS – Get Ready for IELTS Pre-Intermediate A2+