STT Tên tài liệu
1 Lấy IELTS 7.0 – 8.0 sau khi học xong cấp 2 (lớp 8) – Simple English
2 Grammar B1: not only…but also – Simple English
3 Grammar B1: noun + -ful or -less thành adjectives – Simple English
4 Grammar B1: hình thành tính từ ghép compound adjectives – Simple English
5 Grammar B1: noun thành adjective – Simple English
6 Grammar B1: Verb + ing thành adjective – Simple English
7 Grammar B1: noun & verb chuyển thành noun (people) – Simple English
8 Grammar B1: Cách dùng so, such + that – Simple English #175
9 Grammar B1: Cách dùng before, after, when, while, and since + V-ing – Simple English
10 Grammar B1: Reflexive pronouns đại từ phản thân – Simple English #172
11 Grammar B1: phân biệt each & every | every & all – Simple English
12 Grammar B1: Cách dùng Gradable and non-gradable adjectives: Big and Enormous – Simple English
13 Grammar B1: Cách diễn đạt tôi cũng vậy với so/too and either/neither – Simple English
14 Grammar B1: Cách dùng Both…and, Neither…nor, Either…or – Simple English
15 Grammar B1: Cách dùng All and None – Simple English
16 Grammar B1: Cách dùng Both, Neither, Either – Simple English
17 Grammar B1: Cách dùng late, last and least – Simple English
18 Grammar B1: Cách dùng wish and if only – Simple English
19 Grammar B1: Câu điều kiện loại 3 (conditional type III) – Simple English
20 Grammar B1:Cách diễn tả sự chắc chắn và không chắc chắn ở quá khứ với must, can -Simple English