Grammar B1

Grammar B1: Cách diễn đạt tôi cũng vậy với so/too and either/neither – Simple English