STT Tên tài liệu
1 Cambridge Complete Preliminary – PET for 2020
2 Tài liệu luyện thi PET – English Grammar in Context luyện ngữ pháp B1
3 Tài liệu luyện thi PET – B1 Preliminary for Schools Trainer for 2020
4 Tài liệu luyện thi PET – Grammar and Vocabulary Practice Intermedia B1- luyện ngữ pháp từ vựng B1
5 Tài liệu luyện thi PET – PET Result with Answer Key thi B1
6 Tài liệu luyện thi PET – Những thay đổi trong bài thi PET và đề thi mẫu mới PET bản 2020
7 Tài liệu luyện thi PET – PET Testbuilder with Answer Key thi B1
8 Tài liệu Common mistakes at Ket, Pet and FCE giáo trình tổng hợp lỗi sai
9 Tài liệu luyện thi PET – Check Your Vocabulary for Pet and Pet Vocabulary List
10 Tài liệu luyện thi PET – Destination B1 luyện grammar và vocabulary thi B1
11 Tài liệu luyện thi PET – Insight into Pet luyện thi B1
12 Tài liệu luyện thi PET – Exam Booster For Preliminary and Preliminary for Schools 2017
13 Tài liệu luyện thi PET – Succeed in Cambridge English Preliminary PET – 10 Practice Tests
14 Trọn bộ tài liệu tiếng Anh Cambridge English Preliminary học thi PET
15 Trọn bộ tài liệu tiếng Anh Cambridge English Preliminary luyện thi chứng chỉ PET 1-8