STT Tên tài liệu
1 Fun Stories – That’s not my job
2 Sách truyện tiếng Anh ở cấp độ level 3
3 Sách truyện tiếng Anh ở cấp độ level 2
4 Disney Comics truyện tranh tiếng Anh thiếu nhi
5 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Young Adult
6 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Thriller and Mystery
7 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Romance and Psychology
8 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Realitstic and Non-fiction
9 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Horror
10 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Historical
11 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Fantansy and Science
12 Sách truyện tiếng Anh ở cấp độ cơ bản level 1