STT Tên tài liệu
1 Đáp án bài tập so sánh danh từ (comparison with nouns)
2 Đáp án bài tập các danh từ không đếm được thường gặp trong tiếng anh
3 Đáp án bài tập danh từ đếm được và không đếm được
4 Đáp án bài tập sở hữu danh từ ‘s và of
5 Đáp án bài tập danh từ số nhiều bất quy tắc (irregular plural nouns)
6 Đáp án bài tập mạo từ – article: a, an, và the
7 Đáp án bài tập đại từ và tính từ sở hữu – possessive pronouns and adjectives
8 Đáp án bài tập cách thêm s hoặc es phía sau động từ hoặc danh từ
9 Đáp Án Đại Từ Nhân Xưng (Personal Pronoun)