Danh từ - noun

Đáp án bài tập danh từ số nhiều bất quy tắc (irregular plural nouns)

Answer keys of Exersices of irregular plural nouns

Write the plural form of the following nouns

(hãy viết dạng số nhiều của những danh từ sau)

 1. Child                children
 2. Box                  boxes
 3. Mouse             mice   
 4. House              houses
 5. Monkey           monkeys
 6. Woman           women        
 7. Fox                  foxes  
 8. Goose             geese 
 9. School             schools
 10. Sheep              sheep 
 11. Car                  cars
 12. Series              series  
 13. Glass               glasses           
 14. Leaf                 leaves 
 15. Singer              singers
 16. Echo                echoes 
 17. Potato              potatoes
 18. Analysis           analyses         
 19. Boss                bosses
 20. Photo               photos
 21. Laptop             laptops
 22. Hypothesis      hypotheses 
 23. Door                doors  
 24. Curriculum      curricula
 25. Tomato            tomatoes        
 26. Phenomenon  phenomena 
 27. Fridge              fridges
 28. Stimulus          stimuli 
 29. Cactus             cacti/cactuses
 30. Medium           media 

Link xem bài học danh từ số nhiều bất quy tắc (irregular plural nouns)

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu