STT Tên tài liệu
1 Tài liệu – Chat Room for Teens 1,2, and 3
2 Tài liệu – Progressive Skills Listening and Speaking – level 4 – B2 – IELTS 5.5-6.0
3 Tài liệu – Progressive Skills Listening and Speaking – level 3 – B2 – IELTS 5.0-5.5
4 Tài liệu – Progressive Skills Listening and Speaking – level 2 – B1 – IELTS 4.5-5.0
5 Tài liệu – Progressive Skills Listening and Speaking – level 1 – B1 – IELTS 4.0-4.5
6 Tài liệu Ship or Sheep luyện từ vựng phát âm
7 Tài liệu Tree or Three luyện từ vựng phát âm
8 Giáo trình English Pronunciation in Use Advanced dạy phát âm rất hay của đại học Cambridge
9 Giáo trình English Pronunciation in Use Intermediate dạy phát âm rất hay của đại học Cambridge
10 Giáo trình English Pronunciation in Use Elementary dạy phát âm rất hay của đại học Cambridge
11 Giáo trình Lose Your Accent in 28 Days luyện giọng chuẩn Anh – Mỹ