Progressive Skills-B1&B2

Tài liệu – Progressive Skills Listening and Speaking – level 1 – B1 – IELTS 4.0-4.5

Progressive Skills 1 Listening & Speaking Combined Course Book and Workbook with DVDs

A new four-level academic course, designed to prepare students for entry into English-medium study.

Intermediate
CEF Level: B1  IELTS Level: 4.0 to 4.5

Progressive Skills: Listening & Speaking Level 1

Listening skills include:

 • waiting for definitions
 • recognizing time signposts
 • hearing important words
 • predicting the next word from context
 • understanding location

Speaking skills include:

 • organizing a talk
 • choosing the tense
 • taking turns
 • giving a scientific explanation
 • introducing a talk

Topics include:

Education: Freshers’ week, Systems of education
Psychology and sociology: Concepts, Human behaviour
Work and business: How to be a good employee, Summer jobs
Science and nature: The scientific method, Diagrams and explanations
The physical world: Geographical location, Location and physical features

Bộ sách dành cho học sinh có trình độ B1 hay IELTS 4.0-4.5

Kỹ năng nghe bao gồm:

 • nghe định nghĩa
 • nhận biết chỉ dấu thời gian
 • nghe những từ quan trọng
 • đoán từ vựng từ ngữ cảnh
 • hiểu được vị trí

Kỹ năng nói bao gồm:

 • biết cách nói chuyện
 • dùng thì trong khi nói
 • thay phiên đối đáp
 • đưa ra được những giải thích khoa học
 • bắt đầu cuộc nói chuyện

Chủ đề bao gồm: giáo dục, tâm lý xã hội, công việc kinh doanh, khoa học tự nhiên, và thế giới hữu hình.

Download progressive skills listening and speaking_level 1_SB_WB

Download progressive skills writing_level 1_SB_WB

Download progressive skills reading_level 1_SB_WB

Download progressive skills workbook answer_level 1_SB_WB

Download progressive skills listening and speaking_level 1_SB_CD1

Download progressive skills listening and speaking_level 1_SB_CD2

Download progressive skills listening and speaking_level 1_WB_CD

 

Click to see progressive skills listening and speaking level 1,2,3,4

Click to see how to download