STT Tên tài liệu
1 Đáp án bài tập quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect continuous)
2 Đáp án bài tập quá khứ hoàn thành (past perfect)
3 Đáp án bài tập quá khứ tiếp diễn – past continuous
4 Đáp án bài tập quá khứ đơn với ‘Used To’ và ‘Would’
5 Đáp án bài tập phát âm ‘ed’ sau một động từ
6 Đáp Án Bài Tập Quá khứ đơn – Past Simple