Các thì quá khứ - past tenses

Đáp án bài tập phát âm ‘ed’ sau một động từ

Đáp án bài tập phát âm ‘ed’

Hãy thêm và cho biết cách đọc ‘ed’ phía sau các động từ sau:

 1. Wish             wished            /t/
 2. Match           matched          /t/                    
 3. Face             faced               /t/
 4. Fix                fixed                /t/
 5. Relax            relaxed            /t/
 6. Finish           finished            /t/
 7. plan              planned           /d/
 8. Arrange        arranged          /d/
 9. Hate             hated               /id/                  
 10. Book             booked            /t/
 11. Unlock          unlocked         /t/
 12. Sniff              sniffed             /t/
 13. Laugh           laughed           /t/
 14. Ask               asked              /t/
 15. Rob              robbed             /d/
 16. Occur           occurred          /d/
 17. Fill                filled                 /d/
 18. Talk              talked               /t/
 19. Hope            hoped               /t/
 20. Die               died                  /d/
 21. Wait             waited              /id/
 22. Listen          listened             /d/
 23. Start            started              /id/
 24. Enjoy          enjoyed             /d/
 25. Demand     demanded         /id/

Link xem bài học phát âm ‘ed’ sau một động từ

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu