BÀI HỌC TIẾNG ANH

Cách phát âm ‘ed’ sau một động từ

CÁCH PHÁT ÂM ‘ED’ SAU MỘT ĐỘNG TỪ

Link xem cách thêm ‘ing’ và ‘ed’

Có 3 cách phát âm ‘ed’ sau động từ : /ɪd/, /t/, và /d/

 1. Nếu động từ kết thúc bằng âm /t/ hay /d/ thì ‘ed’ sau khi thêm vào sẽ đọc thành /ɪd/

want    /wɒnt/              wanted            /’wɒn.tɪd/

need    /ni:d/                needed            /’ni:.dɪd/

hate     /heɪt/                hated               /’heɪ.tɪd/

decide /dɪ’saɪd/           decided           /dɪ’saɪ.dɪd/

lưu ý: chữ ‘e’ cuối đứng cuối câu và trước nó là một phụ âm thì chỉ đọc phụ âm này chữ ‘e’ không được đọc (‘e’ câm)

 1. Nếu động từ kết thúc bằng 1 trong 7 âm không rung sau thì ‘ed’ sau khi thêm vào sẽ đọc thành /t/
Âm cuối Chữ viết Verb Verb+ed /t/
1. /k/ k ask       /a:sk/ asked      /a:skt/
2. /f/ gh laugh    /la:f/ laughed   /la:ft/
f sniff      /snɪf/ sniffed     /snɪft/
ph graph   /græf/ graphed   /græft/
3. /p/ p stop      /stɒp/ stopped   /stɒpt/
4. /s/ s miss      /mɪs/ missed     /mɪst/
x fix          /fɪks/ Fixed       /fɪkst/
ce chance  /tʃɑːns/ chanced   /tʃɑːnst/
5. /ʃ/ sh wash      /wɒʃ/ washed    /wɒʃt/
6. /tʃ/ ch watch     /wɒ/ watched   /wɒt/
7. /θ/ th bath       /ba:θ/ bathed     /ba:θt/

 

 1. Còn lại thì ‘ed’ khi thêm vào sẽ đọc thành /d/

open    /’əʊpən/           opened   /’əʊpənd/

tie        /taɪ/                  tied         / taɪd/

—————————————

Bài tập vận dụng

Hãy thêm và cho biết cách đọc ‘ed’ phía sau các động từ sau:

 1. Wish             wished             /t/
 2. Match
 3. Face
 4. Fix
 5. Relax
 6. finish
 7. plan
 8. Arrange
 9. Hate
 10. Book
 11. Unlock
 12. Sniff
 13. Laugh
 14. Ask
 15. Rob
 16. Occur
 17. Fill
 18. Talk
 19. Hope
 20. Die
 21. Wait
 22. Listen
 23. Start
 24. Enjoy
 25. demand

Link xem đáp án bài tập phát âm ‘ed’ sau một động từ

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu