STT Tên tài liệu
1 Đáp án bài tập trạng từ (Adverbs)
2 Đáp án bài tập trạng ngữ chỉ tần suất (adverbs of frequency)
3 Đáp án bài tập tính từ – so sánh bằng và những từ bổ trợ so sánh
4 Đáp án bài tập so sánh tính từ-comparative and superlative (hơn kém và nhất)
5 Đáp án bài tập tính từ – adjective: thêm ‘ing’ hay ‘ed’
6 Đáp án bài tập tính từ – adjective: Vị trí – trật tự sắp xếp