KEYS BÀI HỌC TIẾNG ANH

Đáp án bài tập tính từ – adjective: Vị trí – trật tự sắp xếp

Answer keys of adjective exercise

put adjectives below in order (hãy sắp sếp các tính từ bên dưới theo thứ tự)

 1. new/ a/ good/ chair/ wooden : a good new wooden chair
 2. dress/ an/ red/ expensive: an expensive red dress
 3. brown/American/ a/beautiful/book : a beautiful brown american book
 4. indian/ancient/ gold/earring/an/interesting: an interesting ancient indian gold earring
 5. boy/young/a/nervous/big/ american: a nervous big young american boy
 6. greek/man/a/old/little/stupid: a stupid little old greek man
 7. nice/ a/cotton/shirt/purple/new:  a nice new purple cotton shirt
 8. italian/sports / fantastic/a/car: a fantastic italian sports car
 9. a/french / nice / old/teacher: a nice old french teacher
 10. alarm / red / small/round/clock/a: a small round red alarm clock
 11. old / rocking /an/wooden/chair: an old wooden rocking chair
 12. a/dress/cotton / pretty / yellow: a pretty yellow cotton dress
 13. african/ interesting / old/an/bowl: an interesting old african bowl
 14. a/black / leather / smart/bag: a smart black leather bag
 15. new /the/delicious / food/vietnamese: the delicious new vietnamese food
 16. plastic / red / strange/a/chair: a strange red plastic chair

Link xem bài học Tính từ – adjective: Vị trí – trật tự sắp xếp

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu